แบตหมด

มือถือ กับ กะทิ แบตหมด ค่ะ ไม่มี พลัง ค่ะ...
携帯もカティも電池切れです。もう力がありません...
vocabmixed: 
มือถือ 携帯 ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.