ช่วยด้วย 助けて!

【Tags】: 

【สำหรับกรณีฉุกเฉิน】
ช่วยด้วย!ขโมย

【緊急用 kinkyuuyou】
助けて!泥棒です。
tasukete ! dorobou desu

【Vocab】: 

・สำหรับ サムラップ(〜のため 〜notame ≒ 用 you)
・ฉุกเฉิน チュックチューン(緊急 kinkyuu)
・ช่วยด้วย チュアイドゥアイ(助けて tasukete)
・ขโมย カモーイ(泥棒 dorobou)

⇐PREV / NEXT⇒