สัตว์เลี้ยง ペット

【Tags】: 

คุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างคะ?

あなたはどんなペットを飼っていますか?
anata wa donnna petto wo katte imasuka?

【Vocab】: 

・คุณ クン(あなた anata)
・มี ミー(≒ 飼う kau)
・สัตว์เลี้ยง サッリアン(ペット petto)
・อะไรบ้าง アライバーン(どんな donna)
*มี = 英語でいう'have'

【Others】: 

・โฮ่งๆ ホーンホーン(ワンワン wanwan)
・เหมียวๆ ミアオミアオ(ニャーニャー nyaanyaa)
・จิ๊บๆ ジップジップ(ピヨピヨ piyopiyo)
・อ๊บๆ オッブオッブ(ケロケロ kerokero)

⇐PREV / NEXT⇒