ติดเป๊ปซี่ ペプシ中毒

【Tags】: 

อากาศร้อนก็ดื่ม กินอาหารเผ็ดๆก็ดื่ม เหนื่อยก็ดื่ม พอมาอยู่ที่เมืองไทย กะทิไม่ดื่มเหล้าแล้ว แต่ติดเป๊ปซี่แทนเลยค่ะ(´ε`;)ゝ
aagaad roon go duum gin ahaan pedped go duum nuay go duum poo maa you tii muang thai Kati mai duum lao leeo tee tid pepsii teen ləəy ka

暑い時も、辛い料理を食べる時も、疲れた時も。タイに来てから私はお酒を飲まなくなりましたが、代わりにペプシばっかり飲んでいます。
あつい ときも、からい りょうり を たべる とき も、つかれた とき も。タイ に きて から わたしは おさけ を のまなく なりました が、かわりに ペプシ ばっかり のんでいます。

*タイではよくペプシを飲む習慣があります。

【Vocab】: 

・อากาศร้อน aggad roon(暑い atsui)
*時 toki(ตอน toon)
・ก็ goo(〜も mo)
・ดื่ม duum(飲む nomu)

・กิน gin(食べる taberu)
・อาหาร ahaan(料理 ryouri)
・เผ็ด ped(辛い karai)

・เหนื่อย nuay(疲れる tsukareru)
・พอ poo(〜すると 〜suruto)
・มาอยู่ maa yuu(来る kuru)
・ที่ tii(場所を示す助詞)
・เมืองไทย muang thai(タイ tai)

・ไม่ดื่ม mai duum(飲まない nomanai)
*飲まなくなった nomanakunatta((แต่ก่อนเคยดื่มเป็นประจำแต่)ไม่ดื่มแล้ว)
・เหล้า lao(お酒 osake)
・แล้ว leeo(もう mou)

・แต่ tee(〜が 〜ga)
・ติด tid(ハマる hamaru / 中毒 chuudoku)
・เป๊ปซี่ pepsii(ペプシ pepushi)
*〜ばっかり飲む bakkari nomu(ดื่มแต่〜)
*飲んでいる nondeiru(ดื่มเป็นประจำ)
・แทน teen(代わりに kawarini)
・เลย ləəy(強調)

⇐PREV / NEXT⇒