เซียมซี おみくじ

【Tags】: 
วันปีใหม่ที่ญี่ปุ่นจะมีธรรมเนียมการเสี่ยงเซียมซี แต่ที่วัดไทยไม่มีเลย กะทิก็เลยไปหาเซียมซีที่วัดจีนค่ะอ่านเนื้อความแล้วงง เข้าใจยากมาก เลยให้เพื่อนคนไทยช่วยแปลค่ะ เพื่อนๆที่ญี่ปุ่นเสี่ยงเซียมซีรึยังคะ
wanpiimai tii yiipun ja mii tanmaniam gaan siang siansii tee tii wad thai mai mii leey Kati goo leey pai haa siamsii tii wad jiin ka aan nua kwaam leeo ngong kaojai yaak maak leey hai puan kon thai chway plee ka
 
日本のお正月には、おみくじを引く習慣があります。ですが、タイのお寺にはおみくじがないので中国のお寺に行ってきました。内容を読んでみましたが、難しくてわからなかったのでタイ人の友達に訳してもらいました。日本に住んでいる皆さんは、おみくじ引きましたか?
にほん の おしょうがつ には おみくじ を ひく しゅうかん が あります。ですが、タイ の おてら には おみくじ が ない ので ちゅうごく の おてら に いってきました。ないよう を よんで みましたが、むずかしくて わからなかった ので タイじん の ともだち に やくして もらいました。にほん に すんでいる みなさんは、おみくじ ひきましたか?
【Vocab】: 

・วันปีใหม่ wan pii mai(お正月 oshougatsu)
・ที่ tii(場所を示す助詞)
・ญี่ปุ่น yiipun(日本 nihon)
・มี mii(ある aru)
・ธรรมเนียมtanmaniam(習慣 shuukan)
・การ gaan(~すること ~surukoto)
・เสี่ยง siang(≒挑戦する chousen suru / リスク risuku)
・เซียมซี siamsii(おみくじ omikuji)
*เสี่ยงเซียมซี siang siamsii(おみくじを引くomikuji o hiku)

・แต่ tee(ですが desuga)
・วัดไทย wad thai(タイのお寺 tai no otera)
・ไม่มี mai mii(ない nai)
・เลย leey(全然 zenzen)
・ก็เลย goo leey(なので nanode)
・ไปหา pai haa(探しに行く sagashi ni iku)
・วัดจีน wad jiin(中国のお寺 chuugoku no otera)

・อ่าน aan(読む yomu)
・เนื้อความ nua kwaam(内容 naiyou)
・แล้ว leeo(過去形)
・งง ngong(困惑する konwaku suru)
・เข้าใจ kaojai(わかる wakaru)
・ยาก yaak(難しい muzukashii)
・มาก maak(とても totemo)

・เพื่อน puan(友達 tomodachi)
・คนไทย kon thai(タイ人 thai jin)
・ช่วย chway(助ける tasukeru)
・แปล plee(訳す yakusu)

・เพื่อนๆ puan puan(皆さん minasan)
・~รึยัง ~ru yang(~ましたか? ~mashita ka?)

【Others】: 

ลำดับดวงของเซียมซีญี่ปุ่นแบบปกติเป็นดังนี้
吉(Kichi)คือดวงดี 凶(Kyou)คือดวงไม่ดีค่ะ
・大吉 (Dai kichi) เป็นดวงดีที่สุด
・中吉 (Chu kichi)
・吉 (Kichi)
・小吉 (Shou kichi)
・末吉 (Sue kichi)
・凶 (Kyou)
・大凶 (Dai kyo) เป็นโชคร้ายที่สุด

⇐PREV / NEXT⇒