ปราสาทพนมรุ้ง パノムルン遺跡

【Tags】: 

เมื่อวันก่อนกะทิช่วยพาแขกชาวญี่ปุ่นไปเที่ยวปราสาทพนมรุ้งค่ะ เนื่องจากพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีพายุ แต่ฝนไม่ตกแม้แต่นิดเดียว ฟ้าก็สดใสและสวยมากค่ะ
muawan goon Kati chway paa keeg chaao yiipun pai tiao tii prasaat panomrung ka nuang jaag payaagoon aagaad boog waa ja mii paayu tee fon mai tog mee tee nid diao faa goo sodsai le sway maak ka

先日、日本からのお客さんをパノムルン遺跡へ案内するお手伝いをしました。天気予報では台風と言われていましたが、少しも雨に降られず、空も鮮やかできれいでした。
せんじつ、にほん から の おきゃく さん を パノムルンいせき へ あんない する おてつだい を しました。てんき よほう では たいふう と いわれて いましたが、すこしも あめに ふられず、そらも あざやか で きれい でした。

【Vocab】: 

・เมื่อวันก่อน muawan goon(先日 senjitsu)
・ช่วย chway(手伝う tetsudau / お手伝いをする otetsudai o suru)
*↑お手伝いをするจะเสียงสุภาพกว่าและนุ่มกว่า
・พา〜ไปเที่ยว paa pai tiao(案内する an-nai suru)
・แขก keeg(お客さん okyakusan)
・ชาวญี่ปุ่น chaao yiipun(日本人 nihonjin)
・ปราสาทพนมรุ้ง prasaat panomrung(パノムルン遺跡)

・เนื่องจาก nuang jaag(〜によると 〜ni yoruto)
・พยากรณ์อากาศ payaagoon aagaad(天気予報 tenki yohou)
・บอกว่า boog waa(〜と言う 〜to iu)
・พายุ paayu(台風 taihuu)
・แต่ tee(〜が 〜ga)

・ฝน fon(雨 ame)
・ไม่ mai(否定形)
・ตก tog(降る huru)
・แม้แต่ meetee(〜でさえ 〜de sae)
・นิดเดียว nid diao(少し sukoshi)
*少しも sukoshi mo แม้แต่นิดเดียว
*降られず hurarezu ไม่โดนฝน

・ฟ้า faa(空 sora)
・ก็ goo(も mo)
・สดใส sodsai(鮮やか azayaka)
・และ le(そして soshite)
・สวย sway(きれい kirei)
・มาก maak(とても totemo)

⇐PREV / NEXT⇒