รักในหลวงรัชกาลที่๙ タイの王様 (ラーマ9世)

【Tags】: 
ช่วงฤดูฝนไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน แต่พอมาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแล้วเจองานนิทรรศการภาพวาดเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙โดยบังเอิญ กะทิรักในหลวงมากจนร้องไห้ตอนที่ฟังเพลงในหลวง รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสมาชมค่ะ
chwang ruuduu fon mai ruu ja pai nai tee poo dəən maa tii pipitapan sinlapa leeo jəə ngaan nittasagaan paap waad giao gap nai luwang ratchagaan tii gaao dooy bang əən Kati rag nai luwang maak jon roang hai toan tii fang pleeng nai luwang ruusuk pen giat maak tii day mii oogaat maa chom ka
 
雨季はどこに遊びに行ったらいいのかわかりませんが、アートミュージアムを訪れたところ偶然にも王様(ラーマ9世)の絵の展示会に遭遇しました。私は王様の曲を聞いて泣くほど王様が大好きです。鑑賞する機会を得られてとても光栄でした。
うき は どこ に あそび に いったらいい のか わかりませんが、アートミュージアム を おとずれた ところ ぐうぜん にも おうさま(ラーマきゅうせ) の え の てんじかい に そうぐう しました。わたし は おうさま の きょく を きいて なく ほど おうさま が だいすき です。かんしょうする きかいを えられて とても こうえい でした。
【Vocab】: 

・ช่วง chwang (時期 jiki)
・ฤดูฝน ruuduu fon (雨季 uki)
・ไม่รู้จะ(~たらいいのかわからない ~tara iinoka wakaranai)
・ไปเที่ยว pai thiao (遊びに行く asobini iku)
・ที่ไหน tiinai (どこ doko)

・แต่ tee (~が ~ga)
・พอ poo (~た ところ ~ta tokoro)
・มา maa (来る kuru)
・พิพิธภัณฑ์ศิลปะ pipitapam sinlapa (アートミュージアム aato myuujiamu)
・แล้ว leeo (過去形)
・เจอ jəə (会う au)
*遭遇する souguu suru(เจอโดยบังเอิญ)
・งานนิทรรศการ ngaan nittasagaan (展示会 tenjikai)
・ภาพวาด paap waad (絵 e)
・เกี่ยวกับ giaw gap (~について ~ni tsuite)
・ในหลวง nai luwang (王様 ousama)
・รัชกาลที่๙ ratchagaan tii gaao (ラーマ9世 raama kyuu se)
・โดยบังเอิญ dooy bangəən (偶然 guuzen)

・รัก rag (大好き daisuki/愛している aishiteiru)
・มาก maak (とても totemo)
・จน jon (~ほど ~hodo)
・ร้องไห้ roang hai (泣く naku)
・ตอนที่ toan tii (~する時 ~suru toki)
・ฟัง fang (聞く kiku)
・เพลง pleeng (曲 kyoku)

・รู้สึก ruusuk (感じる kanjiru)
・เป็นเกียรติ pen giay (光栄 kouei)
・ได้มี day mii (得られる erareru)
・โอกาส oogaat (機会 kikai)
・ชม chom (鑑賞 kanshou)

⇐PREV / NEXT⇒