ป้าสีชมพู ピンクおばさん

【Tags】: 

กะทิชอบสีชมพู ของที่กะทิมีเป็นสีชมพูเกือบทั้งหมดเลย แม้แต่ยาดมก็เป็นสีชมพู แต่พอใกล้จะ30แล้ว เพิ่งรู้ตัวว่าต้องหยุดนิสัยนี้ ไม่งั้นกะทิจะต้องกลายเป็น”ป้าชมพู”แน่ๆ555 ต่อไปนี้กะทิจะพยายามเลือกใช้ของที่เหมาะสมกับอายุค่ะ;^_^A
Kati choop sii chompuu kong tii Kati mii pen sii chompuu guab tangmod leey meetee yaadom goo pen sii chom puu tee poo glay ja saamsip leeo pə̂ng ruu tuwa waa tong yud nisai nii mai nagn Kati ja tong glaay pen ‘paa chompuu’ nee nee too pai nii Kati ja payaayaam luag chay kong tii mo som gap aayu ka

私はピンクが好きです。あらゆる持ち物、ヤードムでさえもピンクです。ですが最近ふと、まもなく30を迎えるこの歳でこれはまずいと思いました。このままではピンクおばさんになってしまいます笑 これからは年齢に見合った物を選ぼうと思います。
わたし は ピンク が すき です。あらゆる もちもの、ヤードム でさえ も ピンク です。ですが さいきん ふと、まもなく さんじゅう を むかえる この とし で これ は まずい と おもいました。このままでは ピンク おばさん に なってしまいます笑 これから は ねんれい に みあった もの を えらぼう と おもいます。

*ヤードム(タイでよく使われているスースーする嗅ぎ薬)

【Vocab】: 

・ชอบ choop(好き suki)
・สีชมพู sii chom puu(ピンク pinku)
・ของที่〜มี kong tii〜mii(〜の持ち物 〜no mochimono)
・เป็น pen(〜である 〜de aru)
・เกือบ guab(ほぼ hobo)
・ทั้งหมด tang mod(全部 zenbu)
*あらゆる物 arayuru mono ≒ ทุกอย่างเกือบทั้งหมด
・แม้แต่ meetee(〜でさえ 〜de sae)
・ยาดม yaadom(嗅ぎ薬 kagi gusuri)
・ก็ goo(も mo)

・แต่ tee(ですが desuga)
*最近 saikin(ช่วงนี้ chwang nii)
・พอ poo(〜すると 〜suruto)
・ใกล้จะ glay ja(≒まもなく mamonaku)
*まもなく(อีกไม่นาน)
・แล้ว leeo(もう mou)
*迎える mukaeru(ถึงเวลา/ต้อนรับ)
*歳 toshi(อายุ aayu)

・เพิ่ง pə̂ng(〜したばかり 〜shita bakari / ふと futo)
・รู้ตัว ruutuwa(気づく kizuku)
*เพิ่งรู้ตัว(ふと思う futo omou)
・ต้อง tong(〜なければならない 〜nakerebanaranai)
・หยุด yud(やめる yameru)
・นิสัย nisai(習慣 shuukan/ 性格 seikaku)
・นี้ nii(この kono)
*まずい mazui(แย่ yee)

・ไม่งั้น mai ngan(さもなければ samonakereba)
*このままでは konomama dewa(ถ้าเป็นแบบนี้ตลอดก็จะ〜)
・กลายเป็น glaay pen(〜になる 〜ni naru)
*なってしまう natte shimau(จะกลวยเป็นโดยไม่ได้หวังไว้)
・ป้า paa(叔母 oba/ おばさん obasan)
・แน่ๆ neenee(絶対 zettai)

・ต่อไปนี้ too pai nii(これから korekara)
・พยายาม payaayaam(〜しようと思う 〜shiyou to omou)
・เลือก luag(選ぶ erabu)
・ใช้ chai(使う tsuaku)
・ของ kong(物 mono)
・เหมาะสม mo som(適切な tekisetsu na/見合った miatta)
・กับ gap(〜と 〜to)
・อายุ aayu(歳 toshi)
*เหมาะสมกับอายุ(年齢に見合った nenrei ni miatta)

⇐PREV / NEXT⇒