งานเลี้ยงรุ่น 同窓会

【Tags】: 

วันสุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทย กะทิได้จัดงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันใน Share House ค่ะ ที่Share House มีแต่คนตลกดี อายุก็แตกต่างกัน และมีหลายสัญชาติเลยค่ะ กะทิพยายามทำอาหารไทยให้เพื่อนๆได้กิน แต่เพราะว่ากะทิทำไม่เก่ง พวกเราก็เลยช่วยกันทำค่ะ
wan sud taay goon tii ja glab prateet thai Kati dai jad ngaan liang run gap puan tii kəəy yuu duway gan nai Share House ka tii Share House mii tee khon talog dii aayu goo teegtaang gan le mii laai sanchaat ləəy ka Kati payayaam tam ahaan thai hai puan puan dai gin tee pro waa Kati tam mai genf pwagrao goo ləəy chuwai gan tam ka
 

最終日はシェアハウスで一緒に暮らしていたメンバーと同窓会をしました。シェアハウスのみんなはおもしろくて、年齢や国籍も様々です。私はタイ料理を作ろうと思いましたが、料理が下手すぎるのでみんなに助けてもらいました笑
さいしゅうび は シェアハウス で いっしょに くらし ていた メンバー と どうそうかい を しました。シェアハウス の みんな は おもしろくて、ねんれい や こくせき も さまざま です。わたし は タイ りょうり を つくろう と おもいましたが、りょうり が へた すぎる ので みんな に たすけて もらいました笑

【Vocab】: 

・วันสุดท้าย wan sud taay(最終日 saishuubi)
・ก่อนที่จะ goon tii ja(〜する前に 〜suru mae ni)
・กลับ glab(帰る kaeru)
・ประเทศไทย prateet thai(タイ thai)
・จัด jad((パーティを)開く hiraku)
・งานเลี้ยงรุ่น ngaan kiang run(同窓会 dousoukai)
・กับ gap(と to)
・เพื่อน puan(友達 tomodachi)
・เคย kəəy(〜ていた 〜te ita)
・อยู่ด้วยกัน yuu dway gan(一緒に住む issho ni sumu)

・มีแต่ mii tee(〜しか いない 〜shika inai)
・คน ตลกดี khon talog dii(おもしろい人 omoshiroi hito)
*みんな minna(ทุกคน)
・อายุ aayu(年齢 nenrei)
・แตกต่างกัน teegtaang gan(異なる kotonaru)
・หลาย laay(たくさんの takusan no)
・สัญชาติ sanchaat(国籍 kokuseki)
*様々 samazama(ต่างๆ)

・พยายาม payayaam(〜しようとする 〜shiyou to suru)
・ทำ tam(作る tsukuru)
・อาหารไทย ahaan thai(タイ料理 thai ryouri)
・ให้เพื่อนๆ hai puan puan(友達に tomodachi ni)
・แต่ tee(〜が 〜ga)
・เพราะว่า prowaa(〜ので 〜node)
・ไม่เก่ง mai geng(下手 heta)
・พวกเรา pwag rao(私たち watashi tachi)
・ก็เลย goo leey(なので nanode)
・ช่วยกัน chuwai gan(助け合う tasuke au)
*〜すぎる 〜sugiru(〜เกินไป gəən pai)

⇐PREV / NEXT⇒