ผู้ปิดทองหลังพระ 縁の下の力持ち

【Tags】: 

สิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตของกะทิคือ ได้โอกาสมาอยู่ที่ประเทศไทย
私の人生で一番幸運だった事はタイに来られた事です。
わたし の じんせい で いちばん こううん だった こと は タイ に こられたことです。

กะทิมักจะคิดว่าเติบโตมาขนาดนี้ด้วยตัวเอง
自分の力でここまで成長したと思いがちですが、
じぶん の ちから で ここまで せいちょう した と おもいがち ですが、

แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะมีหลายคนช่วยเหลือ
本当はいろんな人の支えがあってこそだと気付かされます。
ほんとう は いろんな ひと の ささえ が あって こそ だと きづかされます。

ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจ
いつも応援してくれて、
いつも おうえん してくれて、

และต้อนรับคนแปลกหน้าที่มาจากต่างประเทศอย่างอบอุ่นเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวค่ะ
外国から来た赤の他人を家族のように温かく受け入れてくれた人たちにに心から感謝しています。
がいこく から きた あかのたにん を かぞく のように あたたかく うけいれて くれた ひとたち に こころ から かんしゃ しています。

【สุภาษิตไทย タイのことわざ】

ผู้ปิดทองหลังพระ

仏像の背中に金箔を貼る者

ผู้ที่ประกอบคุณงามความดี โดยไม่ได้มุ่งหวังจะให้ใครรู้

人の目につかないところで、他人のために支える苦労や努力をする人。縁の下の力持ち。

【Vocab】: 

・สิ่ง sing(事 koto)
・โชคดี chook dii(幸運 kouun)
・ที่สุด tii sud(一番 ichiban)
・ในชีวิต nai chiiwid(人生で jinsei de)
・ของ kong(〜の 〜no)

・ได้ dai(可能系)
・โอกาส oogaad(機会 kikai)
・มาอยู่ maa yuu(来る kuru)
・ที่ tii(に ni)
・ประเทศไทย prateet thai(タイ tai)

・มักจะ mag ja(〜がち 〜gachi)
・คิดว่า kid waa(思う omou)
・เติบโต təəb too(成長する seichou suru)
・มา maa(〜して来た 〜shite kita)
・ขนาดนี้ kanaad nii(ここまで kokomade)
・ด้วยตัวเอง dway tuwa eng(自分の力で jibun no chikara de)

・แต่ tee(〜が 〜ga)
・จริงๆ แล้ว jingjing leeo(本当は hontou wa)
・เป็นเพราะ pen pro(〜から 〜kara)
・มี mii(いる iru)
・หลายคน laay kon(いろんな人 iron na hito)
・ช่วยเหลือ chway lua(助ける tasukeru/ 支える sasaeru)
*〜こそ 〜koso(เป็นคำช่วยเพื่อเน้นย้ำคำนั้น)
*気づく kizuku(รู้ตัว)

・ต้อง tong(〜なければならない 〜nakereba naranai)
・ขอบคุณ koopkhun(感謝 kansha)
*心から kokoro kara (ด้วยใจ)
・ทุกๆคน tuk tuk kon(皆さん minasan)
・ให้กำลังใจ hai gamlangjai(応援する ouen suru)
*いつも itsumo(เสมอ)

・และ le(そして soshite)
・ต้อนรับ toonrab(受け入れる ukeireru)
・คนแปลกหน้า kon pleeg naa(赤の他人 aka no tanin)
・มา จาก maa jaag(〜から来た 〜kara kita)
・ต่างประเทศ taang prateet(外国 gaikoku)
・อย่าง yaang(〜のように 〜no youni)
・อบอุ่น obun(温かく atatakaku)
・เหมือนกับ muan gap(〜のように 〜no youni)
・เป็น pen(である de ar)
・คนใน ครอบครัว kon nai kroobkruwa(家族の一員 kazoku no ichiin)

⇐PREV / NEXT⇒