เครื่องรางญี่ปุ่น 日本のお守り

【Tags】: 

1. 健康祈願(Kenko kigan)ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย


2. 金運上昇(Kin-un josho)ขอให้มีโชคลาภ รำ่รวย เงินทองเพิ่มพูน


3. 恋愛成就(Ren-ai jouju)ขอให้สุขสมหวังในความรัก


4. 縁結び(Enmusubi)ขอให้มีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์อยู่ด้วยกันตลอดไป


5. 安産祈願(Anzan kigan)ขอให้คลอดลูกปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก


6. 合格祈願(Gokaku kigan)ขอให้สอบผ่าน (โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษา)


7. 学業成就(Gakugyo jouju)ขอให้ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษา


8. 家内安全(Kanai anzen)ขอให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าอย่างมีความสุข


9. 交通安全(Kotsu anzen)ขอให้เดินทางปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ

ช่วงนี้กะทิเห็นคนไทยหลายคนซื้อเครื่องราง(โอะมาโมะริ)เป็นของฝากจากญี่ปุ่น โอะมาโมะริญี่ปุ่นมีหลายแบบตามความหวัง แต่บางคนเลือกจากแบบที่ชอบอย่างเดียว กะทิก็เลยขออธิบาย9ประเภทเป็นหลักเพื่อให้ทุกคนสมหวังนะคะ
chwangnii Kati hen kon thai laay kon suu kruang rang (omamori) pen kong faag jaag yiipun omamori yiipun mii laay beeb taam kwaam wang tee baang kon luag jaag beeb tii choop yaang diao Kati goo leey koo atibaay gaao prapeet pen lag pua hai tuk kon som wang na ka

最近たくさんのタイ人が日本のおみやげとしてお守りを買っているのを見かけます。日本のお守りは願い事に沿っていろんな種類があります。でも見た目だけで選んでいる人もいます。なので皆さんの願い事がちゃんと叶うように主な9種類のお守りについて説明します。
さいきん たくさん の タイじん が にほん の おみやげ として おまもり を かっている のを みかけます。にほん の おまもり は ねがいごと に そって いろんな しゅるい が あります。でも みためだけ で えらんでいる ひと も います。なので みなさん の ねがいごと が ちゃんと かなう ように おもな きゅう しゅるい の おまもり に ついて せつめい します。

【Vocab】: 

・ช่วงนี้ chwangnii(最近 saikin)
・เห็น hen(見かける mikakeru)
・คนไทย kon thai(タイ人 tai jin)
・หลาย laay(いろんな ironna)
・คน kon(人 hito)
・ซื้อ suu(買う kau)
・เครื่องราง kruang raang(お守り omamori)
・เป็น pen(〜として 〜toshite)
・ของฝาก kong faag(おみやげ omiyage)
・จาก jaag(〜から 〜kara)
・ญี่ปุ่น yiipun(日本 nihon)

・มี mii(ある aru)
・หลายแบบ laay beeb(いろんな種類 ironna shurui)
・ตาม taam(〜に沿って 〜ni sotte)
・ความหวัง kwam wang(願い事 negaigoto)

・แต่ tee(でも demo)
・บางคน baang kon(〜人もいる 〜hito mo iru)
・เลือก luag(選ぶ erabu)
・แบบที่ชอบ beeb tii choop(≒好きな見た目 sukina mitame)
*ลักษณะ laksana(見た目 mitame)
・อย่างเดียว yaang diao(〜だけ 〜dake)

・ก็เลย goo leey(なので nanode)
・ขอ koo(〜させてもらう 〜sasete morau)
・อธิบาย atibaay(説明 setsumei)
・ประเภท prapeet(種類 shurui)
・เป็นหลัก pen lak(主な omona)
・เพื่อ pua(〜ように 〜youni)
・ให้ hai(他人に対して〜する)
・ทุกคน tuk kon(皆さん minasan)
・สมหวัง som wang(願い事が叶う negaigoto ga kanu)
*ちゃんと chanto(อย่างถูกต้อง yaang tuugtong)
*〜について 〜ni tsuite(เกี่ยวกับ giao gap)

⇐PREV / NEXT⇒