• 〜เกินไป 〜すぎる
  • มาเที่ยวยามานาชิ 山梨県へ家族旅行
  • ลืมใน3ก้าว 三歩で忘れる
  • รองเท้า わたしの靴
  • พอแล้ว もう十分です
  • ผลไม้ 果物
  • พูดอีกครั้ง もう一度お願いします
  • โรงแรม Escape Huahin
  • ไม่เผ็ดมากนะ 辛くしないで
  • เพิ่ง 〜したばかり

Pages